Regulamin

18 sierpnia 2017

REGULAMIN ZAKUPÓW

I. DEFINICJE:
1. HORTORUS – HORTORUS BARTOSIEWICZ Spółka jawna z siedzibą
w Warszawie, ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154693, NIP: 5361231976;
2. Klient – Strona umowy sprzedaży zawartej z HORTORUS, której dane zostały szczegółowo opisane w Zamówieniu;
3. Dostawca – podmiot dostarczający HOTRTORUS towary do sprzedaży;
4. Targi – okres oferowania Klientom przez HORTORUS towarów DOSTAWCY do sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet;
5. Sesja Targowa – okres oferowania Klientom przez HORTORUS towarów DOSTAWCY do sprzedaży poprzez eksponowanie próbek towarów DOSTAWCY na stoisku handlowym zorganizowanym przez HORTOTRUS w trakcie branżowych targów roślin;
6. Zamówienie – oferta zakupu przez Klienta towarów DOSTAWCY złożona do HORTORUS przez Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość;
7. Data Odbioru Towaru – dzień i godzina odebrania towaru osobiście przez Klienta lub dzień nadania towaru Klientowi za pośrednictwem firmy transportowej;
8. Centrum Logistyczne – magazyn HORTORUS, w którym zostanie Klientowi udostępniony towar do odbioru;
9. Platforma Sprzedażowa – oprogramowanie komputerowe dostępne za pośrednictwem sieci Internet przygotowane przez HORTORUS jako narzędzie służące do wykonywania niniejszej Umowy;
10. Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
11. Przetwarzanie Danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
12. Administrator Danych – oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
13. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH;
1. Administratorem danych osobowych jest HORTORUS BARTOSIEWICZ Spółka jawna.
2. Dane przetwarzane są w celu:
• realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych
w nim funkcjonalności,
• realizacji zamówień dokonanych przez internetową platformę sprzedażową, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
• zgoda,
• niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Administratora drogą elektroniczną usługi w postaci konta Użytkownika,
w szczególności w celu zapewnienia dostępu do konta,
• niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy, do zawarcia której dochodzi przez dokonanie Zamówienia (w szczególności w celu sprzedaży
i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obsługi pytań dotyczących zamówień oraz realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość);
• wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura/paragon potwierdzająca sprzedaż towarów;
4. Dostęp do danych Użytkowników mają: pracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę i serwisowanie oraz podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, podatkowe, prawne, zapewniające obsługę płatności i przesyłki.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane:
• dane osobowe służące do realizacji zamówienia będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Towaru,
• w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Użytkownika, który nigdy nie złożył Zamówienia – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie;
• w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Użytkownika, który złożył co najmniej jedno Zamówienie – dane związane z poszczególnymi zamówieniami będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo:
• kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji
o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Administrator danych osobowych chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
9. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@greenery-b2b.pl.
10. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sprzedawcy.
11. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
12. Sprzedawca informuje klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez klienta może być utrudnione.
13. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne programy.
III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY;
1. Warunki umowy sprzedaży towarów zawartej przez Strony określa Zamówienie oraz Regulamin Zakupów.
2. HORTORUS i Klient zawierają umowę sprzedaży towarów wskutek przyjęcia przez HORTORUS Zamówienia złożonego przez Klienta w trakcie Targów lub Sesji Targowej.
3. Do złożenia Zamówienia oraz do jego przyjęcia dochodzi wskutek oświadczeń składanych przez Strony za pomocą środków porozumienia się na odległość tj. z wykorzystaniem Platformy Sprzedażowej.
4. HORTORUS przekaże Klientowi dane niezbędne do korzystania z Platformy Sprzedażowej.
5. Doręczenia oświadczeń woli (a także wiedzy) w przedmiocie wykonywania umowy sprzedaży będę odbywać się za pomocą Platformy Sprzedażowej. Strony wyrażają zgodę na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży poprzez składanie oświadczeń woli za pośrednictwem dyspozycji przekazywanych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
6. Klient oświadcza, że dane logowania do Platformy Sprzedażowej nie będą używane przez osoby trzecie. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich przy wykorzystaniu Platformy Sprzedażowej jak za działania własne.
7. W przypadku zaistnienia problemów w działaniu Platformy Sprzedażowej Strony dopuszczają składanie oświadczeń woli lub wiedzy związanych ze składaniem i przyjmowaniem Zamówień oraz wszelkich innych związanych z wykonywaniem Zamówień również za pośrednictwem email lub telefonicznie lub na piśmie.
IV. PŁATNOŚĆ;
1. KLIENT zapłaci cenę za zamówiony towar na podstawie Zamówienia i prześle potwierdzenie zapłaty na adres biuro@greenery.b2b.pl.
2. Sposób zapłaty za towar określa Zamówienie.
3. Warunkiem wydania zamówionego towaru jest zapłacenie przez Klienta całości ceny za towar.
4. W przypadku opóźnienia się przez Klienta w zapłacie ceny za towar, Klient zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie za każdy dzień opóźnienia.
V. DOSTAWA TOWARU;
1. W Zamówieniu Klient określa sposób dostawy towarów.
2. HORTORUS przygotuje towar do transportu w sposób odpowiedni dla jakości i ilości zakupionego towaru i umożliwi jego odbiór w Centrum Logistycznym lub dostawę za pośrednictwem firmy transportowej.
3. ODBIÓR OSOBISTY;
i. W dacie odbioru towaru Klient zobowiązany jest pokwitować stan ilościowy zakupionego towaru;
ii. HORTORUS wyda Klientowi towar na wózkach CC, jeżeli Klient przekaże HORTORUS na wymianę taką samą ilość pustych wózków CC (chyba że Strony postanowią inaczej);
iii. HORTORUS wyda towar Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu pod warunkiem przekazania informacji o numerze Zamówienia. HORTORUS nie będzie dokonywał weryfikacji, czy osoba odbierająca towar w imieniu Klienta jest ku temu umocowana.
4. DOSTAWA TOWARU;
i. Klient upoważnia HORTORUS do zlecenia w jego imieniu transportu towarów objętych Zamówieniem przez firmę transportową współpracującą z HORTORUS;
ii. HORTORUS poinformuje Klienta o terminie nadania towaru na adres Klienta wskazany w Zamówieniu;
iii. Klient zobowiązany jest pokwitować odbiór towaru ze wskazaniem dnia i godziny jego dostawy;
iv. Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za transport na rzecz firmy transportowej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia;
v. HORTORUS nie odpowiada za uszkodzenia towaru wynikłe wskutek nieprawidłowego transportu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości towaru
w związku z transportem Klient ma prawo zgłaszać do firmy transportowej;
5. Własność towaru przechodzi na rzecz Klienta w Dacie Odbioru Towaru.
6. Koszty odbioru lub dostawy towaru obciążają w całości Klienta.
VI. ODSTĄPIENIE;
1. HORTORUS ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w całości lub
w części z następujących powodów:
a) jeżeli Klient opóźni się z zapłatą ceny za towar w stosunku do terminu zapłaty określonego w Zamówieniu
b) jeżeli Klient opóźni się z odbiorem towaru o jeden dzień w stosunku do terminu wyznaczonego przez HORTORUS;
c) jeżeli DOSTAWCA nie dostarczy HORTORUS zamówionego przez Klienta towaru lub jego części;
d) jeżeli zrealizowanie przez HORTORUS Zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od HORTORUS (np. warunki pogodowe lub siła wyższa);
2. Poinformowanie Klienta przez HORTORUS o nie wykonaniu Zamówienia z przyczyn wskazanych powyżej uważać się będzie za złożenie przez HORTORUS oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży HORTORUS ma prawo wykonać w terminie 8 miesięcy od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
4. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do HORTORUS z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży, za wyjątkiem roszczenia o zwrot całości lub części ceny zapłaconej za towar, co do którego zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu.
VII. REKLAMACJE;
1. W dniu odbioru towaru Klient zobowiązany jest dokonać jego ilościowej weryfikacji. Niezgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń co do ilości towaru w dacie odbioru uważa się za zaakceptowanie przez Klienta ilości sprzedanego towaru.
2. Zastrzeżenia co do jakości towaru Klient ma prawo zgłosić w terminie 24 godzin od dnia odbioru. Zastrzeżenia jakościowe będą rozpoznawane wyłącznie na podstawie fotografii wadliwego towaru wykonanych przez Zamawiającego. Niezgłoszenie zastrzeżeń jakościowych w ww. terminie lub nieudokumentowanie wad towarów pozbawia Klienta prawa do żądania wymiany towaru na nowy lub do żądania zwrotu zapłaconej ceny.
3. HORTORUS nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych rozpozna reklamację Klienta. HORTORUS niezwłocznie poinformuje Klienta o sposobie rozpoznania jego reklamacji.
4. W razie uwzględnienia zastrzeżeń Klienta co do ilości lub jakości towaru, HORTORUS zobowiązany jest dokonać korekty faktury VAT i zwrócić Klientowi cenę za towar objęty uznaną reklamacją. Strony mogą również ustalić, że HORTORUS udostępni Klientowi brakującą ilość towaru lub towar we właściwej jakości w innym terminie.
5. Ponad powyższe uprawnienia Klienta Strony wyłączają odpowiedzialność HORTORUS z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
VIII. KARY UMOWNE;
1. Klient zapłaci HORTORUS karę umowną w kwocie stanowiącej połowę ceny wskazanej w Zamówieniu, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez HORTORUS z przyczyn leżących po stronie Klienta.
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej.
IX. POZOSTAŁE;
1. Spory powstałe na tle wykonywania umowy sprzedaży towarów Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby HORTORUS.
2. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem http://greenery-b2b.pl.