Regulamin

18 sierpnia 2017

REGULAMIN ZAKUPÓW

I.    DEFINICJE:

 1. HORTORUS – HORTORUS BARTOSIEWICZ Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154693, NIP: 5361231976;
 2. Klient – Strona umowy sprzedaży zawartej z HORTORUS, której dane zostały szczegółowo opisane w Zamówieniu;
 3. DOSTAWCA – podmiot dostarczający HOTRTORUS towary do sprzedaży;
 4. Targi – okres oferowania Klientom przez HORTORUS towarów DOSTAWCY do sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet;
 5. Sesja Targowa – okres oferowania Klientom przez HORTORUS towarów DOSTAWCY do sprzedaży poprzez eksponowanie próbek towarów DOSTAWCY na stoisku handlowym zorganizowanym przez HORTOTRUS w trakcie branżowych targów roślin;
 6. Zamówienie – oferta zakupu przez Klienta towarów DOSTAWCY złożona do HORTORUS przez Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość;
 7. Data Odbioru Towaru – dzień i godzina odebrania towaru osobiście przez Klienta lub dzień nadania towaru Klientowi za pośrednictwem firmy transportowej;
 8. Centrum Logistyczne – magazyn HORTORUS, w którym zostanie Klientowi udostępniony towar do odbioru;
 9. Platforma Sprzedażowa – oprogramowanie komputerowe dostępne za pośrednictwem sieci Internet przygotowane przez HORTORUS jako narzędzie służące do wykonywania niniejszej Umowy;

II.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY;

 1. Warunki umowy sprzedaży towarów zawartej przez Strony określa Zamówienie oraz Regulamin Zakupów.
 2. HORTORUS i Klient zawierają umowę sprzedaży towarów wskutek przyjęcia przez HORTORUS Zamówienia złożonego przez Klienta w trakcie Targów lub Sesji Targowej.
 3. Do złożenia Zamówienia oraz do jego przyjęcia dochodzi wskutek oświadczeń składanych przez Strony za pomocą środków porozumienia się na odległość tj. z wykorzystaniem Platformy Sprzedażowej.
 4. HORTORUS przekaże Klientowi dane niezbędne do korzystania z Platformy Sprzedażowej.
 5. Doręczenia oświadczeń woli (a także wiedzy) w przedmiocie wykonywania umowy sprzedaży będę odbywać się za pomocą Platformy Sprzedażowej. Strony wyrażają zgodę na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży poprzez składanie oświadczeń woli za pośrednictwem dyspozycji przekazywanych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
 6. Klient oświadcza, że dane logowania do Platformy Sprzedażowej nie będą używane przez osoby trzecie. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich przy wykorzystaniu Platformy Sprzedażowej jak za działania własne.
 7. W przypadku zaistnienia problemów w działaniu Platformy Sprzedażowej Strony dopuszczają składanie oświadczeń woli lub wiedzy związanych ze składaniem i przyjmowaniem Zamówień oraz wszelkich innych związanych z wykonywaniem Zamówień również za pośrednictwem email lub telefonicznie lub na piśmie.

III.    PŁATNOŚĆ;

 1. KLIENT zapłaci cenę za zamówiony towar na podstawie Zamówienia i prześle potwierdzenie zapłaty na adres biuro@greenery.b2b.pl
 2. Sposób zapłaty za towar określa Zamówienie.
 3. Warunkiem wydania zamówionego towaru jest zapłacenie przez Klienta całości ceny za towar.
 4. W przypadku opóźnienia się przez Klienta w zapłacie ceny za towar, Klient zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie za każdy dzień opóźnienia.

IV.    DOSTAWA TOWARU;

 1. W Zamówieniu Klient określa sposób dostawy towarów.
 2. HORTORUS przygotuje towar do transportu w sposób odpowiedni dla jakości i ilości zakupionego towaru i umożliwi jego odbiór w Centrum Logistycznym lub dostawę za pośrednictwem firmy transportowej.
  a)    ODBIÓR OSOBISTY;
  i.    W dacie odbioru towaru Klient zobowiązany jest pokwitować stan ilościowy zakupionego towaru;
  ii.    HORTORUS wyda Klientowi towar na wózkach CC, jeżeli Klient przekaże HORTORUS na wymianę taką samą ilość pustych wózków CC (chyba że Strony postanowią inaczej);
  iii.    HORTORUS wyda towar Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu pod warunkiem przekazania informacji o numerze Zamówienia. HORTORUS nie będzie dokonywał weryfikacji, czy osoba odbierająca towar w imieniu Klienta jest ku temu umocowana.
  b)    DOSTAWA TOWARU;
  i.    Klient upoważnia HORTORUS do zlecenia w jego imieniu transportu towarów objętych Zamówieniem przez firmę transportową współpracującą z HORTORUS;
  ii.    HORTORUS poinformuje Klienta o terminie nadania towaru na adres Klienta wskazany w Zamówieniu;
  iii.    Klient zobowiązany jest pokwitować odbiór towaru ze wskazaniem dnia i godziny jego dostawy;
  iv.    Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za transport na rzecz firmy transportowej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia;
  v.    HORTORUS nie odpowiada za uszkodzenia towaru wynikłe wskutek nieprawidłowego transportu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości towaru w związku z transportem Klient ma prawo zgłaszać do firmy transportowej;
 3. Własność towaru przechodzi na rzecz Klienta w Dacie Odbioru Towaru.
 4. Koszty odbioru lub dostawy towaru obciążają w całości Klienta.

V.    ODSTĄPIENIE;

 1. HORTORUS ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w całości lub w części z następujących powodów:
  a)     jeżeli Klient opóźni się z zapłatą ceny za towar w stosunku do terminu zapłaty określonego w Zamówieniu.
  b)    jeżeli Klient opóźni się z odbiorem towaru o jeden dzień w stosunku do terminu wyznaczonego przez HORTORUS;
  c)    jeżeli DOSTAWCA nie dostarczy HORTORUS zamówionego przez Klienta towaru lub jego części;
  d)    jeżeli zrealizowanie przez HORTORUS Zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od HORTORUS (np. warunki pogodowe lub siła wyższa);
 2. Poinformowanie Klienta przez HORTORUS o nie wykonaniu Zamówienia z przyczyn wskazanych powyżej uważać się będzie za złożenie przez HORTORUS oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży HORTORUS ma prawo wykonać w terminie 8 miesięcy od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do HORTORUS z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży, za wyjątkiem roszczenia o zwrot całości lub części ceny zapłaconej za towar, co do którego zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu.

VI.    REKLAMACJE;

 1. W dniu odbioru towaru Klient zobowiązany jest dokonać jego ilościowej weryfikacji. Niezgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń co do ilości towaru w dacie odbioru uważa się za zaakceptowanie przez Klienta ilości sprzedanego towaru.
 2. Zastrzeżenia co do jakości towaru Klient ma prawo zgłosić w terminie 24 godzin od dnia odbioru. Zastrzeżenia jakościowe będą rozpoznawane wyłącznie na podstawie fotografii wadliwego towaru wykonanych przez Zamawiającego. Niezgłoszenie zastrzeżeń jakościowych w ww. terminie lub nieudokumentowanie wad towarów pozbawia Klienta prawa do żądania wymiany towaru na nowy lub do żądania zwrotu zapłaconej ceny.
 3. HORTORUS nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych rozpozna reklamację Klienta. HORTORUS niezwłocznie poinformuje Klienta o sposobie rozpoznania jego reklamacji.
 4. W razie uwzględnienia zastrzeżeń Klienta co do ilości lub jakości towaru, HORTORUS zobowiązany jest dokonać korekty faktury VAT i zwrócić Klientowi cenę za towar objęty uznaną reklamacją.  Strony mogą również ustalić, że HORTORUS udostępni Klientowi brakującą ilość towaru lub towar we właściwej jakości w innym terminie.
 5. Ponad powyższe uprawnienia Klienta Strony wyłączają odpowiedzialność HORTORUS z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VII.    KARY UMOWNE;

 1. Klient zapłaci HORTORUS karę umowną w kwocie stanowiącej połowę ceny wskazanej w Zamówieniu, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez HORTORUS z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej.

VIII.    POZOSTAŁE;

 1. Spory powstałe na tle wykonywania umowy sprzedaży towarów Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby HORTORUS.
 2. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem http://greenery-b2b.pl